Sprovođenje

Evropski pokret u Srbiji

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je udruženje građana osnovano 1992. godine, sa željom da inicira i prati sveobuhvatan proces evropskih integracija naše zemlje.

Duže od četvrt veka bavimo se:

 • istraživanjem javnih politika i zagovaranjem evropskih integracija na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou,
 • podizanjem svesti građana o značaju procesa evropskih integracija,
 • informisanjem javnosti o svim relevantnim aspektima tog procesa,
 • stvaranjem uslova za adekvatnu primenu evropskih vrednosti i standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i održivog razvoja zajednice.

Sve to sa ciljem izgradnje demokratske i moderne Srbije u ujedinjenoj Evropi.


Mreža za ruralni razvoj Srbije

Mreža za ruralni razvoj Srbije (MRRS) je osnovana 2010.godine kao krovna asocijacija udruženja aktivnih u ruralnom razvoju Srbije. Od 2011.godine MRRS je punopravni član evropske ruralne mreže PREPARE, a od 2013.godine je osnivač i član Balkanske mreže za ruralni razvoj i na taj način učestvuje u procesima planiranja EU politika, razmeni ideja i znanja sa mrežama iz regiona i EU. Mreža za ruralni razvoj Srbije trenutno ima 16 članica sa čitave teritorije Srbije.

Misija Mreže: Mreža ima svrhu da obezbedi podršku akterima u ruralnom razvoju, kroz identifikaciju, iniciranje, umrežavanje i promociju učesnika, potencijala i prednosti, koji doprinose jačanju regionalnog razvoja i unapređuju kvalitet života u ruralnim zajednicama.

Vrednosti mreže:Mreža će svoj rad bazirati na principima dobrovoljnosti, demokratičnosti, otvorenosti, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti, transparentnosti, implementaciji najboljih praksi i poštovanju svih lokalnih specifičnosti koje su zastupljene u ruralnim zajednicama Srbije.

Društvo za informatiku Srbije

Društvo za informatiku Srbije je dobrovoljno, nevladino, neprofitno, stručno udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji.
Aktuelni Statut Društva za informatiku Srbije usvojen je 2010. godine ali su ciljevi i zadaci bili isti i u ranijim statutima.
28. juna 1973. godine, u Beogradu na Elektrotehničkom fakultetu, održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovano Društvo za informatiku Srbije (DIS).
Na skupštini je prihvaćena inicijativa za osnivanje Društva, usvojen Statut i izabrani organi Društva.

Fondacija Centar za demokratiju

Fondacija Centar za demokratiju  je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija  osnovana 1994. godine, koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, edukativne i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Od 2007. godine, socijalno-ekonomska pitanja postavljena su u fokus rada Fondacije, a unapređenje implementacije ovih prava postalo je najvažniji deo misije organizacija. Uspostavljene su jake veze sa važnim akterima. Naše uverenje je da potpuna zaštita socijalnih i ekonomskih prava ne može biti ostvarena bez učešća organizacija civilnog društva (sindikata, NVO, odgovornih medija) i aktivnih građana.

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove - ISAC fond

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) je nezavisan, neprofitan i nevladin tink-tank, registrovan kao fondacija, sa sedištem u Beogradu. ISAC fond nastavlja, proširuje i unapređuje rad Centra za proučavanje odbrane i bezbednosti, osnovanog u avgustu 2002. godine (u okviru G17 Instituta), iz kojeg se razvio u januaru 2006. godine.

ISAC doprinosi i služi preobražaju Srbije na putu ka članstvu u EU i Evroatlantskim institucijama, suočavajući se sa izazovima koji stoje pred našom zemljom i regionom, utičući na politiku i donošenje odluka kroz istraživanja, predloge delovanja, političke analize i procene, kao i specijalističko obrazovanje, sa konačnim ciljem dostizanja naprednije budućnosti za sadašnje i dolazeće generacije.

Tokom prethodnih  sedam godina rada, ISAC je sproveo veći broj projekata, uključujući objavljivanje vodiča na teme evropske i evroatlantske integracije, treninge u saradnji sa Ministarstvom odbrane Srbije, treninge za studente, okrugle stolove, konferencije i radionice na različite teme, kao i objavljivanje većeg broja predloga praktične politike i analiza u vezi sa međunarodnim odnosima, bezbednosnom saradnjom i odbranom, te sa međunarodnom ekonomskom saradnjom Srbije.

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR je nezavisna nevladina organizacija osnovana u Beogradu decembra 1999. godine od strane grupe akademskih građana – entuzijasta u pogledu rešavanja problema zaštite životne sredine i potencijala za održivi razvoj u Srbiji. Od aprila 2011. godine CEKOR ima sedište u Subotici.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, podizanje javne svesti kao i u osnivanje i vođenje građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena,  kao i u razvoj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava. YUCOM je priznat kao organizacija koja promoviše participaciju građana u pravnim postupcima. Izdvojila se i dobila priznanje kao organizacija koja okuplja veliki broj zaštitnika ljudskih prava.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava. U središtu interesovanja organizacije su sve politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti.

BCBP podržava konsolidaciju reforme sektora bezbednosti i integraciju država zapadnog Balkana u evroatlantsku zajednicu kroz:

 1. istraživanja;
 2. analize i predloge praktične politike;
 3. javno zastupanje;
 4. obrazovanje;
 5. izdavačku delatnost;
 6. stručnu podršku reformama;
 7. umrežavanje svih relevantnih aktera.

 Posebno, BCBP istražuje dinamiku i domete reforme državnih aparata sile Republike Srbije, kao i probleme njihovog stavljanja pod demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor.


Konsultanti

Đorđo Cvijović

Asistent na projektu

Andrija Pejović

Koordinator Radnih grupa za poglavlja 22 i 33

Miloš Milovanović

Koordinator Radnih grupa za poglavlja 11, 12 i 13