O projektu

section-cover
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU) predstavlja mrežu za saradnju civilnog društva koju je 2014. godine osnovalo 17 uglednih organizacija civilnog društva (OCD) kao odgovor na potrebu za kvalitetnim i aktivnim uključivanjem civilnog društva u pristupne pregovore sa EU.

Glavni ciljevi mreže su:

 • Podrška pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom,
 • Praćenje napretka u sprovođenju reformi,
 • Pravovremeno i kvalitetno informisanje građana.

NKEU okuplja više od 700 organizacija civilnog društva i do sada je održao više od 180 sesija i javnih događaja.

Strukturu NKEU bazira se na 21 radnoj grupi (RG) koje pokrivaju 35 pregovaračkih poglavlja i na Programskom savetu (PS) koji okuplja koordinatore svih radnih grupa i uži stručni tim (UST) posvećen analizi horizontalnih pitanja. Rezultati svake sesije radnih grupa na kojoj se vodi dijalog sa Vladom i Parlamentom su preporuke.

Nacionalni konvent o EU je institucionalizovani konsultativni mehanizam koji je je deo obavezne procedure usvajanja pregovaračkih pozicija u Odboru za EU ​​integraciju parlamenta od 2014. Vlada je NKEU prepoznala kao kanal za informisanje javnosti o pregovaračkom procesu u avgustu 2015. godine i trebalo bi da ga konsultuje u izradi pregovaračkih pozicija u pregovaračkom timu. Konačno, Smernice pregovaračkog tima za saradnju sa Programskim savetom definišu postupak uključivanja i učešća NKEU u svim fazama i sve relevantne dokumente i politike u pregovaračkom procesu sa EU.

Nacionalni konvent o EU u Srbiji je doprinos jačanju participativne demokratije i uloge civilnog društva u procesu integracije u EU.

Specifični ciljevi su:

 • Jačanjei mehanizama konsultacija između OCD/NKEU i države, Vlade i Parlamenta tokom procesa pristupanja EU;
 • Omogućavanje visokokvalitetnih i blagovremenih predloga OCD i reformskih inicijativa u pregovaračkom procesu kroz jačanje kapaciteta OCD-a (NVO, poslovna zajednica, sindikati, profesionalne organizacije, omladinske nevladine organizacije, mediji, lokalna samouprava, profesionalna udruženja) za analizu, praćenje i zagovaranje;
 • Praćenje napretka pristupanja Srbije EU, posebno u 13 odabranih pregovaračkih poglavlja;
 • Podizanje nivoa znanja javnosti u Srbiji o suštini pregovora o pristupanju, koristima od reformi, i generisanje podrške procesu pristupanja EU i budućem članstvu.
Sektor
 • Vladavina prava
 • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
 • Radionice za izgradnju kapaciteta
 • Analiza i konsultacije
 • Monitoring i procena napretka u 13 poglavlja i usvajanje preporuka NKEU od strane vlade i aktivnosti zagovaranja
 • Informisanje i komunikacija
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
341.485 €
Vreme implementacije
Januar 2017. - Decembar 2019.
Korisnik
Građani Srbije, civilno društvo i mediji
Implementiran od strane
Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBbP), Fondacija Centar za demokratiju (FCD), Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Društvo informatičara Srbije (DIS), ISAC Fond, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Mreža za ruralni razvoj